.

TEKNISK DOKUMENTATION

1. DIMENSIONERING

Dimensionering har utförts i samarbete med WSP (tidigare J & W).

1.1 Dimensioneringsregler

Fästplåtarna har dimensionerats enligt reglerna i BKR 99, BSK 99 och BKK 94. Dimensionernade
kapaciteter för fästplåtarna gäller för armerad betong i hållfasthetsklass K30 och säkerhetsklass 3.
Högre betongkvalitet ger inget kapacitetstillägg. Vid användning av lägre betongkvalitet än K30 måste
angivna kapaciteter i vissa fall reduceras. Kontakta oss för mer information.

I tabellerna anges dimensionerande kapaciteter för laster genom plåtens tyngdpunkt.

Vid dimensionering av fästplåtarna har en grunexcentrisitet ex = ey = 15 mm för plåtens
placering beaktats. Om plåtens placering förändras ytterligare, skall kapaciteterna reduceras.

Samtliga plåtars förankringar är antingen utförda med genomborrade förankringar, svetsade med
dubbla svetsar ( G-JL och G-L ) eller med överdimensionerade kälsvetsar ( G-SBKL, G-KL och G-VJ ).
Dragpåkänning i tjockleksriktningen i plåtar och förankringsbrickor utnyttjas därför ej över 50 %.

1.2 Kombinerade laster

Vid sammansatta lastfall kontrolleras att följande villkor uppfylls:

formel5

där Nakt, Ml akt, Md akt, Vakt och Takt är aktuellt dimensioneringsvärde i respektive riktning, Ml d, Mbd,
Vd och Td är kapacitetsvärden enligt tabell i respektive riktning.

1.3 Kraftangreppsarea

För att kunna utnyttja de angivna dimensionerade kapacitetsvärdena fullt ut, måste den i resp.
kapacitetstabell angivna, centriskt placerade minsta kraftangreppsarean beaktas. Detta gäller för
drag- och momentbelastning. Vid tvärkrafts- eller vridmomentsbelastning är reducering för
kraftangreppsarean ej erforderlig.

Om aktuell kraftangreppsarea är mindre än de i tabellen angivna, skall plåten avstyvas, alternativt
skall kapacitetsvärdena för drag- och momentbelastning reduceras enligt nedanstående formel.

formel4

sid11_1sid11_2

1.4 Kantavstånd

Vid placering av fästplåtar nära kant skall betongen armeras för att säkra tillräcklig kapacitet i
betongen, alternativt skall den angivna kapaciteten minskas i relation till kantavståndet, d.v.s.
kapaciteten = 0 när kantavståndet S = 2,5 x Ø. För värden på S mellan 2,5 Ø och 7,5 Ø (G-SBKL,
G-KL och G-L1, L2, L3) resp. 11 Ø (G-JL) interpoleras rätlinjigt.

sid12_1

 

H =Höjd på fästplåten
t = tjocklek på betongen
Y = täcknade betongskikt
S = kantavstånd
Ø = diameter förankring

1.5 Armering

Armering i anslutning till fästplåtar skall i första hand ske enligt konstrukörens anvisningar. När
fästplåtar placeras nära hörn och vid kanter bör alltid kantarmering utföras. Denna placeras i
omedelbar närhet av fästplåten och förankras väl på båda sidor av den fiktiva brottytan.

När fästplåtarna dragbelastas, kan anvisningar för genomstansning tillämpas för att säkra mot
sega brott. För varje snittyta erfodras dubbla aremeringsjärn.

Nedan följer några exempel på armering i anslutning till fästplåtar. Det åligger dock konstruktören
att i varje enskilt fall utforma armering med hänsyn till konstruktionen i övrigt.

sid13_2

Där det finns risk för genomstansning (tunna konstruktioner) skall minst armering 2 + 2 användas.

Exempel på armering vid hörn med små kantavstånd.

sid13_3

Armering vid fästplåt i vägg eller bjälklag. C-byglar 2 + 2 st.

Armering i hörn nära kant se även 1.4  kantavstånd.

 

2. MONTERING OCH ANVÄNDNING AV FÄSTPLÅTAR

2.1 Fixering

Tillvägagångsättet vid montering av fästplåtar är beroende av i vilken typ av betong konstruktion de
skall gjutas in i. Fästplåtarna kan spikas mot form (spikhål kan erhållas mot beställning), limmas,
klämmas eller fixeras mot armering m.m.

Vid montering och armering skall speciellt avsnitten 1.4 samt 1.5 beaktas. I övrigt skall fästplåtarna
monteras enligt ritning med beaktande av placeringstoleranser på respektive produktblad.

2.2 Gjutning

Före gjutning skall kontrolleras att samtliga fästplåtar är rätt monterade samt placerade
enligt ritning.

Betongen kring fästplåtarna skall vibreras ordentligt.
Se till att fästplåtarna inte flyttar sig under vibreringen.
Att rätt betongkvalitet används ( > K30 ).

2.3 Montering av anslutande konstruktioner

Vid dimensionering och utförande av svets för anslutande konstruktioner skall BSK 99, 7:22, 9:72
och 9:73 speciellt beaktas. Utförande skall i övrigt ske enligt BSK 99, 1:42.

2.4 Bockning av förankringar

Bockning av studsförankringar får endast ske med konstruktörens medgivande. Vid bockning av
kamstångsförankringar skall reglerna för bockning i BBK 94 beaktas.

3. PRODUKTION / KVALITET

3.1 Produktion

Kapning och svetsning av plåtar och förankringar sker mekaniskt alt. med skärbränning.
Förankringarna svetsas manuellt alt. automatsvetsas till plåtarna.

3.2 Märkning

Plåtarna märkes individuellt med typbeteckning, storlek samt tillverkningsserie.

3.3 Ytbehandling

Ytbehandling sker enligt angivelse på respektive produktblad. Mot separat beställning utföres
även förzinkning, epoxymålning m.m. enligt kundens önskemål.

3.4 Kvalitetskontroll

Eftersom varje plåt hanteras manuellt sker en maximal kontroll av plåtar och förankringar, såväl
före som efter svetsning. Plåtarna är dragtestade av Sveriges Provnings och Forskningsinstitut
(SP). På begäran kan testprotokoll översändas, liksom protokoll visande stålkvaliteter för material
i plåtar och förankringar.