Monteringsanvisningar, Migutec

Monteringsanvisningar för fogtyperna FV, FK, FT, FG, FS, Fu, FV, FK, FT, FG, FS, FU, D, DS, FA25 och FA12. Kontakta oss gärna för mer information.

FV, FK, FT, FG, FS och FU

För serie FV, FK, FT, FG, FS och FU vid installation i golv med betong-, sten-, platt-, asfalt- och andra beläggningar.

Ett avjämningsskikt, ca 10 cm brett av ex. vis finbetong lägges på bägge sidor fogen för att utjämna ojämnheter i underlaget.

De hålförsedda monteringsvinklarna skruvas fast ca var 30 cm. Tillse att monteringsvinklarna ligger i våg och att hela monteringsvinkelns underkant ligger an mot underlaget.

Skarvning sker genom att profilens delar skjuts in i varandra.

Bryggorna kan även monteras med hjälp av MIGUPLAN Justeringsbygel. Profilen läggs då upp och justeringsbyglarna och riktas in i höjd och längd. Byglarna skruvas därefter fast mot underlaget. Det åtgår 20 byglar per sida och monteringslängd.

Efter att profilerna monterats kringgjuts de hålförsedda monteringsvinklarna med höghållfast finbetong. Tillse att ett elastiskt fogfyllnadsmaterial, ev. vis mineralull, trycks in i fogen ända upp mellan tätningsprofilens skänklar så inte ev. finbetong förhindrar rörelsen i fogen.

FV, FK, FT, FG, FS och FU

För serie FV, FK, FT, FG, FS och FU vid installation
i ”flytande” golv. Profilerna monteras utan förskruvning.

Isolering utlägges.

Monteringsvinklarna trycks in i det första lagret (min 20 mm) våt betong. Ytterligare betong skall anbringas. Hålen i monteringsvinklarna säkerställer god förankring och förhindrar distibution av stomljud.

Vanligen används serie FK 35/… resp. FT 35/… vid flytande golv, eftersom en 3 – 5 mm golvbelläggning i regel läggs ovanpå.

Profilen levereras med ett skyddsinlägg som går i nivå med aluminiumprofilens överkant. Golvbeläggningen kan således dras av mot profilens överkant utan att slam tränger ner i profilen. När mattan läggs monteras slutligen det riktiga tätningsbandet.
Tillse att bärprofilens innre ytor hålls rena och fria från betongslan o.d. Vid montering av tätningsbandet rekomenderas, diskmedel eller liknande. Bandet får under inga omständigheter slås eller hammras ner!

D, DS, FA25/…, FA 12 /…

SERIE D och DS

Bryggans synliga delar skyddas av en klisterremsa under transport och montering. De hålförsedda monteringsvinklarna fästes mot underlaget med rostfri stålspik. Innan dess lägges ett 70 mm brett utjämningslager på bägge sidor fogen.

Bryggorna är avsedda för en putstjocklek på 15/20 mm. Önskas tjockare puts tillses att utjämningslagtet ökas i motsvarande grad.

Bryggan skall ligga dikt mot underlaget och får ej fjädra (då risk för att putsen spricker föreligger). Fastsättning mot underlaget skall ske så långt från fogen som möjligt för att undvika skada på fogkanterna.

SERIE FA 25/…

Området kring fogen skall vara jämt, slätt och fritt från smuts. Bryggan trycks ned i fogen så att mellanläggen av neopren-cellgummi ligger dikt an mot underlaget.

Därefter riktas bryggan i höjd och våg och skruvas fast mot underlaget. För invändiga fogar kan MIGUA Speciallim användas. Vid varje skarv lämnas 5 mm mellanrum som sedan tätas med elastisk fogmassa.

SERIE FA 12/…

Området kring fogen skall vara jämt, slätt och fritt från smuts. Bryggans monteringsvinklar skruvas fast med underlaget efter att riktning i höjd och våg skett.

För invändiga fogar kan MIGUA speciallim användas. Vid varje skarv lämnas 5 mm mellanrum som sedan tätas med elastisk fogmassa.